ប្លុក

រង់ចាំតាមដានព័ត៌មាន គន្លឹះ និងអត្ថបទអ្នកជំនាញរបស់យើង។

ប្រភេទ

Recent Acivites

សកម្មភាពថ្មីៗរបស់យើង។

ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានហ៊ុនម៉ានីមជ្ឈមណ្ឌលម៉ានីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិម៉ានីប្រគល់ជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា

Recet Activities

សកម្មភាពថ្មីៗ

ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានហ៊ុនម៉ានីមជ្ឈមណ្ឌលម៉ានីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិម៉ានីប្រគល់ជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា