មជ្ឈមណ្ឌលម៉ានី

ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តមប្រធាន ហ៊ុន ម៉ានី មជ្ឈមណ្ឌលម៉ានី ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិម៉ានីប្រគល់ ជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិត នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបសនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ ផ្គត់ផ្គង់និងជំរុញ សហគ្រិនភាព។មជ្ឈមណ្ឌលម៉ានីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមជា មួយសកម្មភាពនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងពង្រីកគំនិត ច្នៃប្រឌិតតាមរយៈការផ្ដល់ជូនទីតាំងសម្រាប់ជំរុញការរៀបចំកម្មវិធីដូចជា៖ ការផ្សព្វផ្សាយ, ការរៀបចំជាសិក្ខាសាលា, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល, ការប្រជុំធំ តូច, សាលសន្និសីទនិងកម្មវិធីនានាសាកសមចំពោះ តម្រូវការរបស់អតថិជនដែលស្វែងរកប្រណិតភាព និងភាព ថ្លៃថ្នូរក្នុងការប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗ។

គ្រឿងបរិក្ខាររបស់យើង

មជ្ឈមណ្ឌលម៉ានី មានបន្ទប់ប្រជុំ និងសាលជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ។

បន្ទប់ប្រជុំទី១

-អាចផ្ទុកមនុស្សបានចំនួន ១០៥នាក់
-សម្រាប់កម្មវិធីដូចជាសាលប្រជុំធំវគ្គសិក្សាឬកម្មវិធីនានា ផ្សេងៗទៀត

បន្ទប់ប្រជុំទី២

-អាចផ្ទុកមនុស្សបានចំនួន ៣៩នាក់
-សម្រាប់កម្មវិធីដូចជាសាលប្រជុំតូចកិច្ចពិភាក្សាឬកម្មវិធី ផ្សេងៗទៀត

បន្ទប់ប្រជុំទី៣

-អាចផ្ទុកមនុស្សបានចំនួន ៣៩នាក់
-សម្រាប់កម្មវិធីដូចជាសាលប្រជុំធំវគ្គសិក្សាឬកម្មវិធី នានាផ្សេងៗទៀត

បន្ទប់បច្ចេកទេស

-បំពាក់នូវបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ដំណើរ ការកម្មវិធី
-សម្រាប់កម្មវិធីដូចជាសាលប្រជុំធំវគ្គសិក្សាឬកម្មវិធី នានាផ្សេងៗទៀត

សាលធំ

-សាលធំ ដែលមាន​ទំហំ ១០១០ម៉ែត្រការ៉េ
-អាចផ្តុកមនុស្សបានប្រមាណ ៥០០នាក់

បន្ទប់បកប្រែ

-បន្ទប់សម្រាប់ធ្វើការបកប្រែ គឺមានចំនួន ១បន្ទប់
-បំពាក់នូវបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ដំណើរ កម្មវិធី បានយ៉ាងល្អប្រសើរ

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរគ្រឿងបរិក្ខាររបស់យើង

រូបភាព

សកម្មភាពថ្មីៗ

Recent Acivites

សកម្មភាពថ្មីៗរបស់យើង។

ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានហ៊ុនម៉ានីមជ្ឈមណ្ឌលម៉ានីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិម៉ានីប្រគល់ជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិត

Recet Activities

សកម្មភាពថ្មីៗ

ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តមប្រធានហ៊ុនម៉ានីមជ្ឈមណ្ឌលម៉ានីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិម៉ានីប្រគល់ជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិត