សាលធំ

សាលធំ ដែលមាន​ទំហំ ១០១០ម៉ែត្រការ៉េ និងអាចផ្ទុកមនុស្សបានប្រមាណ ៥០០នាក់។
បន្ទប់នេះមានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានតួនាទីជាច្រើនតាមតម្រូវការរបស់អតិថជន (ជាសាលពហុបំណង)។

យើងផ្តល់ជូន

សាលធំ សម្រាប់អ្នក
ចូលរួមប្រមាណ ៥០០នាក់

​ទំហំ ១០១០ម៉ែត្រការ៉េ ដែលជាបន្ទប់ថ្មី បរិយាកាសល្អ និងមានផាសុភាព។ ល្អបំផុតសម្រាប់សិក្ខាសាលា, សាលសន្និសិទ, ឆាកសម្តែង, វេទិការសាធារណៈ, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឬកម្មវិធីនានាផ្សេងៗទៀត និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្នាតតូច។

ហេតុអ្វីសាលធំជាជម្រើសរបស់អ្នក?

01

-----------------

សាលធំ

​ទំហំ ១០១០ម៉ែត្រការ៉េ អាចផ្ទុកមនុស្សបាន ប្រមាណ ៥០០នាក់។ បន្ទប់នេះមានភាពច្នៃ
ប្រឌិត និងមានតួនាទីជាច្រើនតាមតម្រូវការ
របស់អតិថជន (ជាសាលពហុបំណង)។

02

-----------------

ប្រភេទកម្មវិធី

សិក្ខាសាលា, សាលសន្និសិទ, ឆាកសម្តែង,
វេទិការសាធារណៈ, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឬកម្មវិធីនានាផ្សេងៗទៀតនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្នាតតូច។

03

-----------------

បរិយាកាសល្អ

សិក្ខាសាលា, សាលសន្និសិទ, ឆាកសម្តែង,
វេទិការសាធារណៈ, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឬកម្មវិធីនានាផ្សេងៗទៀតនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្នាតតូច។

04

-----------------

លក្ខណៈពិសេស

សិក្ខាសាលា, សាលសន្និសិទ, ឆាកសម្តែង,
វេទិការសាធារណៈ, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឬកម្មវិធីនានាផ្សេងៗទៀតនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្នាតតូច។

ហេតុអ្វីគួរជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលម៉ានី

សាលមជ្ឈមណ្ឌលម៉ានី ជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ខោះ សម្រាប់កម្មវិធីរបស់លោកអ្នក

Quality

តាមរយៈការផ្តល់ជាសេវាកម្មជួលរៀបចំសិក្ខាសាលា ដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបៗ ជួយសម្រួល ដល់ការប្រជុំរបស់អ្នក។

Safety

តាមរយៈការផ្តល់ជាសេវាកម្មជួលរៀបចំសិក្ខាសាលា ដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបៗ ជួយសម្រួល ដល់ការប្រជុំរបស់អ្នក។

This is the heading

ជំរុញឲ្យក្លាយជាបជ្ឈមណ្ឌលឈានមុខ លើការផ្សព្វផ្យាយតាមរយៈ ការរៀបចំបង្កើតវេទិការសាធារណៈ ឬការរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗ។

Pricing

We offer you three categories of construction.

BASIC

$xx / Day
 • Installation plan
 • Planning solutions (2-3 options)
 • Lighting plan
 • Flooring plan
 • Heating floor laying scheme
 • Air conditioner zones layout
 • 3D visualization of all rooms
 • Visualization of each room (3-4 angles)
 • Terms (1-2 days)

STANDARD

$xx / Day
 • Installation plan
 • Planning solutions (2-3 options)
 • Lighting plan
 • Flooring plan
 • Heating floor laying scheme
 • Air conditioner zones layout
 • 3D visualization of all rooms
 • Visualization of each room (3-4 angles)
 • Terms (3-4 days)

BUSINESS

$xx / Day
 • Installation plan
 • Planning solutions (2-3 options)
 • Lighting plan
 • Flooring plan
 • Heating floor laying scheme
 • Air conditioner zones layout
 • 3D visualization of all rooms
 • Visualization of each room (3-4 angles)
 • Terms (1 week)

.

Items

Installation plan

Planning solutions (2-3 options)

Lighting plan

Flooring plan

Heating floor laying scheme

Air conditioner zones layout

3D visualization of all rooms

Visualization of each room

Terms

BASIC

$xx / Day

simplified

.

1-2 days

STANDARD

$xx / Day

.

3-4 days

BUSINESS

$xx / Day

1 week

ប្រភេទបន្ទប់ផ្សេងទៀត