សកម្មភាពថ្មីៗ

ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្តមប្រធាន ហ៊ុន ម៉ានី មជ្ឈមណ្ឌល ម៉ានីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិម៉ានីប្រគល់ជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិត នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបសនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ ផ្គត់ផ្គង់និងជំរុញ សហគ្រិនភាព។មជ្ឈមណ្ឌលម៉ានីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមជា មួយសកម្មភាពនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងពង្រីកគំនិត ច្នៃប្រឌិតតាមរយៈការផ្ដល់ជូនទីតាំងសម្រាប់ជំរុញការរៀបចំកម្មវិធីដូចជា៖ ការផ្សព្វផ្សាយ, ការរៀបចំជាសិក្ខាសាលា, វគ្គបណ្តុះបណ្តាល, ការប្រជុំធំ តូច, សាលសន្និសីទនិងកម្មវិធីនានាសាកសមចំពោះ តម្រូវការរបស់អតថិជនដែលស្វែងរកប្រណិតភាព និងភាព ថ្លៃថ្នូរក្នុងការប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗ។

សំណើសម្រាប់ការកក់

សូមបំពេញទម្រង់បែបបទ។ពត៌មានលម្អិតដែលអ្នកបានបំពេញពួកយើងក្នុងការផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការ។
យើង​នឹង​ទាក់ទង​ទៅ​អ្នក​នៅពេល​យើង​ទទួល​បាន​សំណើ​នេះ។

  ឈ្មោះ


  អ៊ីមែល


  ទូរស័ព្ទ


  សារ


  ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍


  ពេលណា​

  ថ្ងៃ​ចាប់ផ្តើម


  ថ្ងៃ​បញ្ចប់


  វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនង